• Kindergarten   KI   KENDER

    first   Primer   Premye

    second   segundo   dezyem

    third   tercero   twazyem

    fourth   cuarto   katriyem

    fifth   quinto   senkyem